پیدا

برای حل مشکل «نظام بانکی،نقدینگی،اشتغال وتورم» تصمیم جدی بگیرید/ هیچ مشکل حل نشدنی در کشور وجود ندا

درخواست حذف اطلاعات

انقلاب ی، اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی را به اتخاذ تصمیم های قاطع و راهگشا در خصوص مسائل اصلی و چالشهای مهم اقتصاد کشور توصیه مؤکد د و گفتند: برای حل برخی مسائل کلیدیِ اقتصاد مانند مشکلات نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال، تورم و فرایند بودجه ریزی باید تصمیم های جدی و عملیاتی بگیرید.