پیدا

دفاع مقدس

درخواست حذف اطلاعات

جینه دفاع مقدس؛بهترین الگوی زمامداری برای عبورازموانع وتهدیدهای کوچک وبزرگ دهه آغازین انقلاب ی (موسوم به دهه ۶۰) متضمن سه ویژگی بسیار مهم، برجسته و عبرت آموز است:
نخست این که کشور در این دهه با بیشترین و سخت ترین مشکلات و طیف وسیعی از آسیب ها، تهدیدها و بحران های ، امنیتی، نظامی و اقتصادی مواجه شد