پیدا

مقصر کیست کارشناس جنجالی روس!؟

درخواست حذف اطلاعات

بحث مربوط به حقوق ایران در بحر مازندران، قریب به دو هفته است به مهم ترین چالش اجتماعی و جنجال میان مردم و سیاستمداران ایران تبدیل شده. در یک برش خاص ازکلیت عهدنامه های 1813گلستان و 1828 ترکمانچای (البته در اینجا محور عهدنامه ترکمانچای است)، بحث نقض آشکار حقوق بحری ایران در این دریا طی دو سده اخیر همواره از موضوعات بسیار جنجالی و قدیمی بوده و جنجال ها ی اخیر نشان می دهد داغی این بحث تمام شدنی نیست و نباید هم باشد. عهدنامه ای که یادآوری آن خصوصا دلایل شروع جنگ و ش ت نظامی ایران از روسیه، معمولا و بحق روح و جسم
هر ایرانی را آزار می دهد. تا آنجا که به ایران جماهیر شوروی وقت مربوط می شود، عهدنامه 1828؛ طی سالهای 1921 و 1940 مورد بازنگری تهران و مسکو قرار گرفت. خصوصا در نوع استفاده